Handelsbetingelser

Følgende betingelser for salg, levering, abonnement og drift er gældende mellem bestiller (kunden) og ChrisOlesen.net (leverandør) i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

1.0 Tilbud og aftale
1.1 Tilbud er bindende for leverandør i 30 dage fra tilbudsgivning, hvis ikke andet er oplyst.
1.2 Aftale/Bestilling er indgået ved accept af tilbud.
1.3 Tilbud er betinget af:
– Arbejdsprocesser kan bearbejdes som forudsat i tilbuddet.
– Det af kunden eventuelle fremsendte materiale svarer overens med leverandørens afgivende tilbud.

2.0 Priser og prisregulering
2.1 Alle priser oplyses uden moms.
2.2 Alle priser på abonnements basserede aftaler, kan af leverandør prisreguleres til udgangen af den indevære aftale periode. Såfremt kunden ikke skriftligt accepterer denne prisstigning, fornyes aftalen ikke automatisk.

3.0 Underleverandører
3.1 Leverandøren benytter med mindre andet er oplyst, ikke underleverandører på projekter af nogen art.

4.0 Levering
4.1 Levering finder sted ifølge aftale indgået herom.
4.2 Levering kan fra leverandørs side dog udsættes som følge af forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:
– Kundens handlinger eller undladelse.
– De i punkt 10.1 nævnte omstændigheder.
4.3 Ved sådanne forsinkelser har leverandør ret til at forlænge leveringstiden med levering inden for en fastsat realistisk tidsramme.
4.4 Såfremt der ikke er aftalt et tidspunkt for levering, leveres produktet hurtigst muligt.
4.5 Leveringen regnes for gennemført når det bestilte er bestiller i hænde eller er lagt online.

5.0 Betaling
5.1 Faktura udstedes i alle tilfælde elektronisk og sendes pr. e-mail eller til et EAN-nr.
5.2 Manglende betaling medføre betalings påmindelses, sidenhen rykkerskrivelse samt endeligt inkassokrav i overensstemmelse med gældende lovgivning på området, samt øjeblikkelig lukning af alle services og ydelser.

6.0 Afbestilling
6.1 Afbestilling kan fra kundens side kun ske, hvis leverandør med tydelighed ikke overholder indgåede aftale om leveringstid eller hvis der opnås enighed herom.

7.0 Service-aftaler, abonnement og opsigelse
7.1 Alle service-aftaler oprettes hvis ikke andet er aftalt som løbende abonnementer til automatisk fornyelse ved aftalens udløb.
7.2 Abonnementer indgås på vilkår beskrevet i aftalen.
7.3 Abonnementer tiltrædes ved betaling af fremsendte faktura.
7.4 Abonnementer løber i 12 måneder, og forlænges automatisk med samme varighed, såfremt der fra kundens side ikke foreligger en skriftlig opsigelse.
7.5 Abonnementer skal opsiges skriftligt senest på sidste dag af indeværende aftaleperiode.
7.6 Priser eksisterende service-aftaler, kan af leverandør reguleres til udgangen af indeværende periode. Kunden accepterer denne prisstigning ved betaling af fremsendte faktura, for næste periode. Såfremt kunden ikke accepterer prisstigningen ophører aftaleforholdet, såfremt kunden henvender sig omkring dette senest ved fremsendelse af første betalings påmindelse, er dette uden omkostning for kunden.
7.7 Såfremt kunden undlader at opsige en aftale i tide, og endnu ikke har betalt fremsendte faktura, kan den altid opsiges mod gebyr á 250 kr.

9.0 Fejl og mangler
9.1 Leverandør har ikke ansvar for fejl eller mangler, som kunden ikke skriftligt har rettet henvendelse om inden endt levering.
9.2 Kunden er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte såfremt de i nærværende aftale gældende betingelser fra leverandørs side er overholdt.
9.3 Leverandør hæfter ikke for fejl eller mangler i af kunden fremsendt materiale el. filer.
9.4 Reklamation skal ske senest 14 dage efter endt levering.

10.0 Ansvar
10.1 I tilfælde af forsinkelse af levering eller fejl og mangler ved det leverede, har leverandør intet ansvar, hvor forsinkelsen eller fejl/manglen skyldes:
– Servernedbrud eller manglende internetopkobling skyldende fejl fra tjenesteudbyders side.
– Tilfælde af arbejdsstrejke eller konflikter.
– Enhver uforudsigelig omstændighed som leverandør ikke selv er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner og anden lignende force majeure.
10.2 forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 9.1 omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen er underleverandørs forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 9.1 nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.
10.3 Leverandør hæfter ikke for driftstab eller tabt avance, andet direkte tab som følge af kundens retsforhold overfor tredjepart el. lign.
10.4 Leverandør har intet ansvar i tilfælde af mangel på ophavsrettigheder på af kunden evt. fremsendt materiale, der ønskes integreret designmæssigt el. lign. Såfremt bestiller ikke opfylder de juridiske krav på dette område kan leverandør på intet tidspunkt inddrages som erstatningsansvarlig.

11.0 Købeloven/Tvist
11.1 Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende betingelser for salg, levering og abonnement. En evt. tvist vedr. aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for retten i Odense og bedømmes efter dansk lov.